Privacyverklaring & Disclaimer

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met BosBox (KvK 56053118). Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe BosBox met persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met BosBox. Hoever je relatie met BosBox gaat, bepaal je grotendeels zelf. Als je iets bestelt via de website, dan gebruiken we die gegevens om je het product te sturen en voor de financiële afhandeling. Als je geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kun je dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van je gegevens stopzetten.

Als je je via de website, of op een andere manier, iets bestelt of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij je gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we je om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft BosBox nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig emailadres nodig voor het toesturen van het diploma, de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen van een product of dienst en tevens het behaalde pasje naar te versturen. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij BosBox afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen beter kunnen invullen.

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart BosBox de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal BosBox de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij BosBox op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gebruik gesloten gedeelte website

Als je medewerker bent van een lidbedrijf van BosBox dan dien je een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken om in te loggen op het besloten gedeelte van de website. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je BosBox hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt BosBox geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Nieuwsbrief

Je kunt je via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van BosBox. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant zijn voor de sector. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uitnodigingen en overige mailings

Als je ledencontractpersoon bent bij je organisatie, deelneemt aan een activiteit van BosBox of als je informatie aanvraagt, zullen we je e-mailadres gebruiken om je op onregelmatige basis te informeren over relevante workshops, dienstverlening, producten, etc. Daarnaast heeft BosBox enkele mailinglists rond specifieke onderwerpen waaraan we je toe kunnen voegen op eigen verzoek, of omdat dit voortkomt uit activiteiten in het kader van je lidmaatschap. Je kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door je direct af te melden van een mailinglist of contact op te nemen.

Verstrekkingen aan derden

BosBox verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van BosBox bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder).

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

Je kunt ons schriftelijk, per email op de hoogte stellen, als je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres. Als je meer informatie wilt over BosBox, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. BosBox adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 11 januari 2021.

Disclaimer

BosBox besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze site. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. BosBox kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze site. Het is mogelijk dat via de site van BosBox toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. BosBox kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.