Algemene Verhuur Voorwaarden
(Januari 2021)

Algemene Verhuur Voorwaarden (Januari 2021)

Artikel 1. Reikwijdte en definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen BosBox (KvK 56053118), enerzijds en huurders die opslagruimte gebruiken (of die gebruik maken van enig ander opslagproduct of opslagdienst zoals parking, bulk oppervlaktes, locker, kastjes, enz…), hierna te noemen ‘de Klant‘, anderzijds.

Enerzijds worden de BosBox vestiging, de gebruikte opslagruimte, het opslagproduct of de opslagdienst ‘de Storage Unit’ genoemd terwijl de Self-Storageovereenkomst en de Algemene Verhuur Voorwaarden anderzijds ‘de Overeenkomst’ zullen genoemd worden. Inzake de goederen die worden opgeslagen of die waar ook geplaatst worden op de BosBox vestiging (met inbegrip van de opslagruimte) zal de referentie ‘de Goederen’ gebruikt worden.

Artikel 2. Bestemming en gebruik

2.1 BosBox verhuurt aan de Klant opslagruimte (Storage Unit) conform de bepalingen van de Overeenkomst met als enig doel de opslag van (toegestane) goederen. Het is de Klant niet toegestaan de gehuurde Storage Unit een andere bestemming te geven.

De Klant erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de Overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat de Klant inzake de Storage Unit een eigendom of enig ander zakelijk recht verwerft. BosBox zal bovendien inzake de gehuurde Storage Unit en/of de opslagen Goederen hoe dan ook nooit fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer. Bij het aangaan van de Overeenkomst garandeert de Klant als enige de juridische en/of economische eigendom van de Goederen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de Goederen te aanvaarden. De Klant zal BosBox vrijwaren en schadeloos stellen inzake elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de Goederen (met inbegrip van alle geschillen die te maken hebben met betwistingen inzake eigendomsrecht of het recht op bezit).

2.2 De Klant zal de Storage Unit gebruiken en onderhouden met de nodige zorg alsook in overeenstemming met de toegestane bestemming en de bepalingen van de Overeenkomst. De Storage Unit moet door de Klant te allen tijde afgesloten en netjes onderhouden worden. De Klant is verantwoordelijk voor het verwijderen van enig vuil en afval uit de Storage Unit. Het is de Klant niet toegestaan afval of Goederen (of delen/stukken van Goederen) in of rond de Storage Unit achter te laten op straffe van een boete van tenminste 20 EUR per achtergelaten deel/stuk. Bovendien zal de Klant in zulke omstandigheden aansprakelijk zijn voor alle (afval)verwijderingskosten met een minimum van 30 EUR/m³.

2.3 De Klant bevestigt de Storage Unit te hebben bezocht en geïnspecteerd en deze te aanvaarden in goede staat en geschikt voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik dat Klant verwacht ervan te maken. De Klant begrijpt en aanvaardt het veiligheids- en beveiligingsniveau. BosBox verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enerzijds het wettelijk en overeengekomen doel en gebruik en anderzijds de veiligheids- en beveiligingsverwachtingen.

2.4 De Klant aanvaardt dat alle opgaven betreffende de afmetingen van een Storage Unit schattingen zijn en een gemiddelde van een groter aantal Storage Units. Elke afwijking tussen de werkelijke grootte van een Storage Unit en de aangegeven grootte in de Overeenkomst geeft geen enkele partij enig recht en kan nooit leiden tot een prijsaanpassing.

2.5 De Klant zal voldoen aan alle bepalingen van deze Overeenkomst, de wet en de plaatselijke regelgeving alsook aan de mogelijke instructies van de lokale en nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.

2.6 De Klant erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de Storage Unit of die gebruik maken van de toegangscode/app van de Klant en elke verwijzing naar ‘Klant’ in deze voorwaarden houdt tevens een verwijzing in naar dergelijke personen.

2.7 De Klant is ertoe gehouden de Storage Unit op een zodanige wijze te gebruiken dat de omgeving, het milieu en de andere gebruikers hier nooit enige hinder van ondervinden (bv. geen lawaai van radio’s en andere toestellen, een stof of geuren en lekkages). De Klant moet altijd de nodige voorzorgsmaatregelen nemen teneinde dergelijke omgevings- en milieuhinder- en/of schade te voorkomen.

2.8 Het is de Klant niet toegestaan:
a. de Storage Unit als werkplaats te gebruiken;
b. handelsactiviteiten te voeren vanuit de Storage Unit;
c. de Storage Unit te gebruiken als vestiging, domicilie of maatschappelijke zetel van een vennootschap;
d. de Storage Unit te gebruiken voor illegale, criminele of immorele activiteiten alsook niet in het kader van belastingfraude;
e. zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BosBox elektrische apparaten of andere toestellen / diensten aan te sluiten in de Storage Unit, in geval van toegestaan gebruik van elektrische apparaten moeten deze bij afwezigheid van de Klant altijd uitgeschakeld staan;
f. in of op de Storage Unit vaste installaties aan te brengen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BosBox.
g. Het gebouw onder invloed van Alcohol en andere (illegale) genots middelen te betreden, de liften te gebruiken.

2.9 Het is de Klant verboden in de Storage Unit de volgende Goederen op te slaan (deze lijst is niet uitputtend):
a. juwelen, bont, kustvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde;
b. cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen;
c. elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft;
d. vogels, vissen, dieren of enig ander levend organisme;
e. afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke en giftige/gevaarlijke afvalstoffen);
f. voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig stevig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken;
g. vuurwapens, springstoffen of munitie;
h. vuurwerk;
i. illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, enz.;
j. chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agentia;
k. asbest en/of blauwleer;
l. (kunst) mest;
m. gasflessen en/of accu’s;
n. auto- en/of motorwrakken;
o. het opslaan van (oldtimer) auto’s en/of motoren die geen wrakken zijn is toegestaan met dien verstande dat onder de auto en/of motor een door BosBox goedgekeurde beschermingsbak of beschermingsmat aanwezig is teneinde te voorkomen dat lekkende olie het milieu aantast, tevens dient de aanwezigheid van brandstof in de daarvoor bestemde brandstoftank tot een minimum beperkt te zijn; bovendien moet door de Klant te allen tijde voor deze auto’s en/of motoren een adequate verzekering in stand gehouden te worden aangezien auto’s en/of motoren niet afdoende gedekt zijn onder de bij BosBox afgesloten Goederenverzekering;
p. brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine en diesel (maar met uitzondering van het toegestane minimum voor auto’s en/of motoren zoals gesteld hierboven);
q. alle mogelijke andere giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn opgenomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving, zoals (maar niet uitputtend):
• ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier); sprays en (vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen, propaan en butaan;
• oxiderende stoffen en preparaten zoals waterstof- en andere peroxiden, chloraten, sterke salpeter- en perichloorzuren;
• (zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten, zoals petroleum, benzeen, brandalcohol of methanol, terpentijn, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contacten neopreenlijm;
• (zeer) giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden, schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, houtbeschermingsproducten, afbijtproducten voor verf, bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven en wc-reinigers, irriterende stoffen en preparaten;
• sensibiliserende stoffen en preparaten;
• kankerverwekkende stoffen en preparaten;
• mutagene stoffen en preparaten;
• voor de voortplanting giftige stoffen en preparaten;
• milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s; pesticide en zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper;
• bestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden);

2.10 Indien de Klant handelt in strijd met de artikelen 2.8 en/of 2.9 is de Klant jegens BosBox aansprakelijk voor alle schade die BosBox hierdoor mocht lijden en stelt de Klant zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolging. De Klant neemt er nota van dat BosBox de Goederen niet zal controleren of nagaan of deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Overeenkomst.

2.11 In het geval wordt vermoed dat de Klant in strijd handelt met deze Overeenkomst, meer bepaald in strijd met artikel 2, dan heeft BosBox het recht maar niet de verplichting om de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te geven tot de Storage Unit voor verificatie doeleinden (alle kosten hiervan komen ten laste van de Klant). BosBox kan, maar is niet verplicht, de Klant hiervan in kennis te stellen.

Artikel 3. Huurperiode

Een Overeenkomst tot opslag wordt afgesloten voor een initiële minimum periode van 1 maand, tenzij anders wordt overeengekomen onder de speciale voorwaarden. Na deze minimum periode van 1 maand wordt de Overeenkomst automatisch voor een onbepaalde duur verlengd en kan de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk worden opgezegd door de een of andere partij door middel van een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van tenminste 31 dagen.

Artikel 4. Huurprijs en betaling

4.1 De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zullen per kalendermaand vooraf worden gefactureerd of door middel van automatische incasso te worden geïncasseerd, samen met de eventueel verschuldigde BTW (indien van toepassing). Bij (digitale) ondertekening van de Overeenkomst moet de Klant:
a. een eerste verschuldigde factuur betalen die slaat op de huurprijs alsook de eventuele vergoedingen en kosten in verband met de 1ste maand opslag;
b. een uniek slot met bijbehorende sleutels aanschaffen (tenzij de Klant reeds bij Bosbox een dergelijk slot aangekocht heeft) en;
c. een eenmalige administratiekost betalen (enkel voor nieuwe klanten). In het geval dat de Klant de Storage Unit effectief in gebruik neemt na de 15de dag van een kalendermaand dan is de Klant bij ondertekening van de Overeenkomst tevens de huurprijs alsook de eventuele vergoedingen en kosten voor de volgende kalendermaand verschuldigd.
d. BosBox restitueert geen huurgelden als gevolg van opgezegde huur en/of eerder opgeleverde units tegen het einde van de kalendermaand.

4.2 De huurprijs (exclusief eventuele belastingen) blijft gedurende de eerste zes (6) maanden van de Overeenkomst ongewijzigd. Daarna behoudt BosBox zich het recht de huurprijs en eventuele kosten op gezette tijden te herzien. Herziende huurprijzen en kosten zijn van toepassing 30 dagen na (digitale) publicatie (website) of schriftelijke of elektronische kennisgeving door BosBox. BosBox kan bij de ondertekening van de Overeenkomst aan de Klant een bijkomende waarborgsom vragen, gelijk aan 1 maand huur, teneinde een correcte naleving van de overeenkomst te verzekeren. BosBox kan alle onbetaalde huurgelden, vergoedingen en kosten die voortvloeien uit een niet naleven van de Overeenkomst verhalen op deze waarborg (zonder hiertoe verplicht te zijn). Indien BosBox het nodig acht verhaal te moeten uitoefenen op de gestelde waarborg, dan de moet de Klant onmiddellijk de waarborgsom aanvullen tot het bedrag opnieuw overeenkomt met het bedrag van de initieel betaalde waarborg. Er worden door BosBox nooit intresten betaald op gestorte waarborgen.

4.3 De Klant verbindt zich ertoe de maandelijkse huurprijs en waarborgsom vooraf te betalen, voor de eerste dag van elke kalendermaand. De Klant is bij niet nakoming hiervan zonder dat enige kennisgeving is vereist, in verzuim.

4.4 Als de Klant alvorens de Storage Unit effectief in gebruik te nemen de Overeenkomst opzegt of wijzigt is de Klant desondanks een vergoeding aan Bosbox verschuldigd gelijk aan de huurprijs en eventuele kosten voor een periode van 15 dagen. Het herroepingsrecht is conform artikel 6:230p sub e BW uitgesloten. De rest van de huurgelden, vergoedingen en kosten betaald bij de ondertekening van de Overeenkomst zal door BosBox aan de Klant terugbetaald worden. Een dergelijke terugbetaling zal nooit gebeuren door middel van contanten. Betaalde verzekeringspremies zullen nooit het voorwerp uitmaken van een terugbetaling.

4.5 Bosbox mag naar eigen inzicht, voor de verzending van de maandelijkse huurprijs en kosten papieren dan wel elektronische facturen opstellen en daarvoor het door de Klant opgegeven e-mail adres gebruiken. Daarnaast aanvaardt de Klant, voor alle doeleinden, email als een correct en afdoende middel van communicatie tussen BosBox en de Klant.

4.6 Als de betaling van de maandelijkse huurprijs en kosten niet volledig ontvangen is op de overeengekomen betaaldatum, dan mag BosBox de Klant de toegang tot de Storage Unit ontzeggen tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is. BosBox heeft tevens het recht de Klant een administratieve vergoeding aan te rekenen als volgt:
– 20 EUR voor de 1ste herinnering en;
– 20 EUR voor de 2de herinnering.
Bij iedere herinnering, aanmaning of ingebrekestelling kunnen bijkomende incassokosten conform de Wet Buitengerechtelijke incassokosten (WIK) aangerekend worden.

4.7 Zodra de Klant in verzuim is dan wel de huurprijs of een vergoeding verschuldigd krachtens de Overeenkomst niet betaald is binnen de 30 dagen na de overeengekomen betaaldatum dan verwerft BosBox de volgende rechten en de huurder machtigt BosBox daartoe:
a. Het recht van Bosbox om de toegang van de Klant van de Storage Unit te ontzeggen, waardoor de in de Storage Unit opgeslagen Goederen in de macht van Bosbox komen te verkeren;
b. het recht tot het verbreken van het aangebrachte slot op de Storage Unit alsook tot het aanbrengen van een nieuw slot;
c. het recht, naar eigen inzicht, de Goederen te verwijderen uit de Storage Unit teneinde deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van deze verwijdering/overdracht;
d. het recht om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van de Goederen aan de Klant in rekening te brengen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen/overdrachten met zich zouden meebrengen;
e. het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de Klant een maandelijkse bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse huurprijs;
f. het recht van BosBox de Goederen in de Opslag Unit als verlaten goederen (res derelicta) te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van deze Goederen;
g. het recht van BosBox om de Goederen die in de Opslag zijn achtergebleven – al dan niet in eigendom van de Klant – per opbod te veilen of te verkopen.

4.8 De opbrengsten van een verkoop in overeenstemming met artikel 4.7 Bosbox komen aan BosBox toe voor zover noodzakelijk ter betaling van eventuele kosten van BosBox naar aanleiding van de uitoefening van de rechten onder dit artikel en ter kwijting van alle andere sommen verschuldigd aan BosBox uit hoofde van deze Overeenkomst. Het saldo van de opbrengsten zal aan de Klant terugbetaald worden. Indien een Klant niet gelokaliseerd kan worden of nalaat het saldo van de opbrengsten te innen, zal BosBox het saldo van de opbrengsten verder bijhouden voor rekening van de Klant. Niets in dit artikel zal afbreuk doen aan BosBox recht op betaling inzake huurgelden of enige andere som verschuldigd uit hoofde van deze Overeenkomst en dit ongeacht of BosBox er al dan niet voor gekozen heeft de rechten hierboven aangegeven uit te oefenen.

4.9 De Klant gaat ermee akkoord dat alle Goederen in de Storage Unit tot zekerheid dienen van BosBox recht op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de Goederen kan geweigerd worden tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. BosBox zal op die zaken dan ook het retentierecht mogen uitoefenen. De klant aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de Goederen in de Storage Unit tot een verlies van eigendom kan leiden.

Artikel 5. Aanvullend op het Huishoudelijk Reglement

5.1 Op al onze overeenkomsten is tevens het Huishoudelijk Regelement van toepassing. Het Huishoudelijk Reglement is onlosmakelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden. Indien het Huishoudelijk Reglement bepaalde zaken ongeregeld laat, gelden de bepalingen in deze algemene voorwaarden, in het bijzonder artikel 5 onverkort.

Toegang tot en verlaten van de BosBox vestiging

5.2 De Klant krijgt een persoonlijke (digitale) toegangssleutel die het mogelijk maakt de BosBox vestiging binnen te komen. Telkens als de Klant toegang wil tot de Storage Unit dient deze gebruik te maken van de persoonlijke (digitale) toegangssleutel. De Klant dient de BosBox vestiging niet binnen te komen of te verlaten door met een andere klant of voertuig naar binnen / buiten te gaan zonder de persoonlijke (digitale) toegangssleutel te hebben gebruikt. De Klant dient zich altijd van te verzekeren dat alle deuren en poorten gesloten zijn na het binnenkomen of verlaten van de BosBox vestiging. Een (digitale) toegangssleutel is strikt persoonlijk en mag in geen geval door derden gebruikt worden. In het geval dat een Klant derden toegang wil geven tot de Storage Unit, moet de Klant hiervoor specifieke (digitale) toegangssleutels aanvragen. De Klant zal altijd verantwoordelijk zijn voor de derden aan wie extra (digitale) toegangssleutels zijn afgegeven.

5.3 Mocht een Klant de persoonlijke toegangssleutel vergeten zijn, dan moet deze persoonlijk een nieuwe toegangssleutel aanvragen bij de BosBox Store Manager of een store medewerker. Tenzij anders is overeengekomen, is de Storage Unit toegankelijk voor de Klant tijdens de uren en dagen zoals geadverteerd op het kantoor van de BosBox vestiging. Toegang buiten deze toegestane uren en dagen is niet toegelaten. Een Klant kan een nieuwe Storage Unit slechts in gebruik nemen tijdens de geadverteerde openingsuren en slechts met de hulp en onder toezicht van de BosBox Store Manager of een store medewerker. BosBox is niet verantwoordelijk voor eventuele tijdelijke technische storingen, sneeuw of ongemakken, enz. die beletten dat de Klant de Storage Unit binnen kan komen / verlaten of die het gebruik van de liften onmogelijk maken.

Toegang van de Klant tot de Storage Unit

5.4 Elke Storage Unit is beveiligd met een speciaal ontworpen afsluitsysteem waarop een persoonlijk slot aangebracht wordt. BosBox heeft geen sleutels die haar toegang geven tot de Storage Units. Een Klant is als enige verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de Storage Unit met behulp van het persoonlijke slot. Het aanbrengen van een tweede slot is niet toegestaan.

Procedure in geval van noodgevallen / brand

5.5 Elke Klant is verantwoordelijk om vertrouwd te geraken met de veiligheidsprocedures in geval van noodgevallen of brand en om de brand- en vluchtroutes te leren kennen. Nooduitgangen liggen verspreid over het gebouw en zijn duidelijk gemarkeerd. Een Klant mag deze nooduitgangen nooit blokkeren met Goederen en moet deze uitgangen te allen tijde vrijlaten. De klant kan enkel gebruik maken van de nooduitgangen in het geval van situaties die een noodevacuatie vereisen zoals brand of stroomuitval. In het geval van misbruik zal BosBox van de Klant alle hierdoor veroorzaakte kosten terugvorderen.

Binnen de BosBox vestiging en Storage Unit

5.6 De maximumsnelheid voor gemotoriseerde voertuigen is te allen tijde de laagste van 5 km/h.

5.7 Parkeren is alleen toegestaan op de aangewezen plaatsen. Binnen de BosBox vestiging zijn de verkeersregels van toepassing.

5.8 Binnen de BosBox vestiging alsmede in de Storage Unit geldt een strikt rookverbod.

5.9 Het gebruik van trolleywagentjes, motorvoertuigen, liften of enige andere uitrusting die door BosBox ter beschikking wordt gesteld is altijd voor het eigen risico van de Klant. De Klant moet erop letten dat geen enkel van deze gebruikt of bediend worden door kinderen. Binnen de BosBox vestiging mogen kinderen nergens alleen achtergelaten worden. Trolleywagentjes die eigendom zijn van BosBox mogen door een Klant niet in een Storage Unit opgeslagen worden op straffe van een boete van minstens 30 EUR per trolleywagentje / per opgeslagen dag.

5.10 De Klant mag geen Goederen opslaan indien hierdoor het maximale draagvermogen van de vloer overschreden wordt. De Klant is verantwoordelijk hiervan naleving te verzekeren en de Klant moet het maximale laadvermogen met de BosBox Store Manager of een store medewerker bespreken.

5.11 Goederen in de Storage Unit moeten altijd op een veilige manier opgeslagen worden, zonder druk uit te oefenen op de muren. BosBox is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsels / schade aangebracht door of aan de Goederen.

5.12 BosBox heeft geen enkele verplichting om Goederen voor de Klant in ontvangst te nemen.

Artikel 6. Storage Unit en beschikbaarheid van de Storage Unit

6.1 Ten laatste op het ogenblik van of:
a. de startdatum van de Overeenkomst, of;
b. het feitelijk in gebruik nemen van de Storage Unit,
wordt de Storage Unit opgeleverd en aanvaard in goede staat zonder gebreken en bezemschoon.

6.2 BosBox heeft altijd het recht om de Klant een andere Storage Unit van een vergelijkbaar of groter type aan te bieden zonder dat dit extra kosten voor de Klant met zich meebrengt.

6.3 Als er geen Storage Unit van het overeengekomen type beschikbaar is op de datum van de ingebruikneming van de Storage Unit, dan heeft BosBox de keuze:
a. de Klant een Storage Unit van een ander type aan te bieden in zoverre die beantwoordt aan de behoeften van de Klant of;
b. de Overeenkomst op te schorten tot op het moment dat een Storage Unit van het overeengekomen type beschikbaar is. In het laatste geval worden de verplichtingen van de Klant uit hoofde van Overeenkomst opgeschort tot de Storage Unit beschikbaar is en de Klant is geen huur en kosten verschuldigd tot op de dag dat de Storage Unit effectief ter beschikking wordt gesteld. Bovendien heeft de Klant in dergelijk geval van opschorting, als enige remedie, het recht de overeenkomst te beëindigen tegen volledige terugbetaling van de betaalde huurgelden, vergoedingen en kosten. BosBox is nooit aansprakelijk voor enige schade ten laste van de Klant als gevolg van enige vertraging in de beschikbaarheid van een Storage Unit.

6.4 De Klant is niet gerechtigd tot het gebruik van een specifieke Storage Unit. BosBox heeft te allen tijde het recht een alternatieve Storage Unit voor te stellen alsook het recht de Klant te verplichten de Goederen te verhuizen naar de voorgestelde alternatieve Storage Unit, mits een voorafgaande kennisgeving is gedaan met in acht name van een termijn van tenminste 14 dagen.

Artikel 7. Verbod op onderhuur en overdracht

7.1 Het is de Klant niet toegelaten de Storage Unit geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken.

7.2 Deze Overeenkomst is persoonlijk en de Klant gaat ermee akkoord dat het verboden is de Overeenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van BosBox. Het recht om de Storage Unit te gebruiken kan enkel door de Klant uitgeoefend worden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Het risico verbonden aan de opslag van Goederen in de Storage Unit wordt altijd en uitsluitend door de Klant gedragen. BosBox is niet aansprakelijk voor enige schade aan de Goederen noch zal Bosbox aansprakelijk zijn voor enige andere schade of economisch verlies van de Klant. BosBox geeft de Klant geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake de BosBox vestiging of de Storage Unit. BosBox zal de Goederen niet controleren en zal ook niet nagaan of de Goederen geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en de bepalingen en/of beperkingen van deze Overeenkomst. BosBox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij de Klant indien de opslag van de Goederen ongepast, onveilig of illegaal zou zijn.

8.2 BosBox zal inspecties of controles in de Storage Unit door opsporings- en handhavingsinstanties toelaten. BosBox zal de Klant hieromtrent niet hoeven in te lichten en BosBox zal ook niet overgaan tot controle van de rechten van deze instanties. BosBox is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke inspecties of controles. BosBox is derhalve (zonder enige beperking) niet aansprakelijkheid voor schade aan de Goederen en / of sloten en aangebrachte installaties ontstaan tijdens dergelijke inspecties en controles. De Klant is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die BosBox zou kunnen lijden als gevolg van de inspecties of controles.

8.3 De Klant zal BosBox, op een doorlopende basis, vrijwaren tegen kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die Bosbox lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de Klant van de Storage Unit waaronder alle door een derde partij of overheid/instantie ingediende vorderingen als gevolg van het gebruik van een Storage Unit door de Klant.

8.4 BosBox is nooit aansprakelijk voor de indirecte of gevolgschade geleden door de Klant met inbegrip van een gederfde aankoop, gederfde winsten, gemiste kansen, verlies van verwachte besparingen, een verloren reputatie, goodwill of enige schade als gevolg van de activiteiten van andere klanten of als gevolg van belemmeringen in het gebruik van de Storage Unit veroorzaakt door derden.

8.5 De Klant gaat ermee akkoord dat gegeven:
a. de beschikbaarheid van verzekering teneinde de waarde van de Goederen te beschermen;
b. het feit dat BosBox geen toegang heeft tot de Storage Unit en het gebruik door de Klant van de Storage Unit te controleren;
c. het feit dat BosBox niet de gelegenheid heeft om het risico correct in te schatten, en;
d. het potentieel grote verschil tussen de door Klant betaalde huurgelden/kosten en de schade die Klant mogelijkerwijze lijdt, de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in artikel 8 billijk en redelijk zijn.

Artikel 9. Verplichting tot verzekering

Gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst moet de Klant de Goederen verzekeren tegen verlies en schade binnen het kader van een allrisk goederenverzekering teneinde de volledige waarde van de Goederen te beschermen. Indien dit niet gebeurt zal alle verlies en schade (door welke oorzaak ook met inbegrip van opzet en grove nalatigheid door BosBox voor het risico en de rekening van Klant zijn. In het geval dat een dergelijke verzekering niet onderschreven wordt via BosBox, stemt Klant ermee in om deze verzekering te onderschrijven bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. Een dergelijke verzekering moet een artikel in het voordeel van Bosbox bevatten op grond waarvan de verzekeraar afziet van alle rechten van verhaal jegens BosBox, BosBox’s verzekeraars en contractuele partners. Bovendien heeft de Klant bij het afsluiten van de Overeenkomst de verplichting BosBox een bewijs (certificaat) van dergelijke verzekering te verschaffen. Zolang een dergelijk bewijs niet is afgeleverd, moet Klant een allrisk goederenverzekering onderschrijven via BosBox. De Klant zal BosBox, BosBox’s verzekeraars en contractuele partners altijd vrijwaren en schadeloos stellen tegen eventuele verhaalsaanspraken door de verzekeraars van de Klant.

Artikel 10. Onderhoud en herstellingen

10.1 BosBox heeft te allen tijde toegang tot de Storage Unit teneinde werkzaamheden en onderzoek uit te voeren (of te laten uitvoeren) in het kader van onderhoud, herstel, renovatie en uitbreiding, herpartitionering, inclusief het aanbrengen van extra voorzieningen.

10.2 Renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden van of aan de Storage Unit leveren geen tekortkoming in de nakoming door Bosbox op, ook niet als deze werkzaamheden enerzijds (tijdelijk) het genot en gebruik van de Storage Unit beperken of verhinderen anderzijds ervoor zorgen dat BosBox toegang krijgt tot de Storage Unit. De klant zal de renovatie en/of herstel / onderhoudswerkzaamheden gedogen en Bosbox daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht op vermindering van de huurprijs of enige andere betalingsverplichting, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding als gevolg van de renovatie en/of de werkzaamheden.

10.3 De Klant neemt de nodige voorzorgsmaatregelen teneinde schade te voorkomen aan de Storage Unit of de eigendom van derden. In het geval van schade aan de eigendom van derden of BosBox’s eigendom, is BosBox te allen tijde gerechtigd om herstellingen uit te voeren ten koste van de Klant. De Klant stemt ermee in de betaling van facturen voor dergelijke herstellingen uit te voeren binnen 7 dagen na het versturen van een dergelijke factuur.

10.4 In het geval dat BosBox toegang nodig heeft tot de Storage Unit of indien de Goederen vanuit de Storage Unit dienen verplaatst te worden voor de hierboven vermelde doeleinden, zal BosBox de Klant hiervan inlichten indien de tijd en omstandigheden dit toelaten. Indien nodig zal BosBox aan de Klant verzoeken de goederen binnen een redelijke termijn te verplaatsen naar een andere Storage Unit. Indien de Klant nalaat dit te doen kan BosBox de Storage Unit betreden teneinde de Goederen, met de nodige zorg maar op risico van de Klant, zelf naar een andere Storage Unit te verplaatsen.

Artikel 11. Toegang vanwege BosBox en/of derden

11.1 In principe zullen BosBox en haar medewerkers de Storage Unit pas betreden met voorafgaande toestemming van de Klant tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald.

11.2 In noodgevallen kan BosBox ook zonder toestemming van de Klant of waarschuwing aan de Klant de Storage Unit te betreden (zo nodig door middel van openbreking). Met noodgevallen wordt hier onder meer bedoeld onderhoud, herstellingen en renovatie alsook alle plotselinge gebeurtenissen die een dringende toegang noodzakelijk maken.

11.3 Bovendien heeft BosBox op verzoek van de nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden en instanties te allen tijde het recht zichzelf en deze overheden en instanties toegang te verschaffen tot de Storage Unit.

11.4 BosBox heeft tevens het recht alle sloten te verwijderen, zonder toestemming de Storage Unit te betreden en de Klant de toegang tot de Storage Unit te ontzeggen indien de Klant (één van) de verplichtingen onder de Overeenkomst niet of niet correct nakomt of wanneer BosBox vermoedt dat deze niet of niet correct worden nagekomen. Meer in het bijzonder heeft BosBox het recht de Klant de toegang tot de Storage Unit te ontzeggen en de Storage Unit te betreden bij wanbetaling betreffende verschuldigde huurgelden en kosten, onverminderd de rechten uit artikel 4.7.

11.5 Na de Storage Unit te hebben betreden in overeenstemming met dit artikel 11 heeft BosBox het recht (maar niet de verplichting) om een inventaris van de opgeslagen Goederen op te stellen.

11.6 BosBox is niet verplicht de toegangsrechten van een (door BosBox ingeschakelde) derde tot de Storage Unit te controleren, met inbegrip van de toegangsrechten van de nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden of instanties. Voor feitelijke toegangsverschaffing tot de Storage Unit door BosBox en/of deze overheden en instanties aanvaardt BosBox geen enkel aansprakelijkheid.

Artikel 12. Niet naleven en ontbinding Overeenkomst

12.1 In het geval dat de Klant:
a. niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, nationale of lokale reglementeringen of gebruiken of;
b. nalaat de verplichtingen onder de bepalingen van deze Overeenkomst na te komen (met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten) of;
c. het voorwerp uitmaakt van een faillissement of en andere insolventie gerelateerde maatregel, dan verkrijgt BosBox het recht te allen tijde de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder een opzegtermijn en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden. Bovendien zal BosBox gerechtigd blijven alle verschuldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de Klant.

12.2 In het geval van beëindiging van deze Overeenkomst zal de Klant omtrent de beëindiging worden ingelicht en zal de Klant zijn/haar Goederen uit de Storage Unit moeten verwijderen binnen 14 dagen na deze kennisgeving. Indien de Klant nalaat hiertoe over te gaan, zal BosBox toepassing kunnen maken van de rechten verleend onder artikel 4, met inbegrip van het recht de Goederen (bij opbod) te verkopen of er zich van te ontdoen.

Artikel 13. Einde Overeenkomst

13.1 Bij het einde van de Overeenkomst is de Klant verplicht de Storage Unit aan BosBox schoon, geheel ontruimd, ontgrendeld en in dezelfde staat als op de aanvangsdatum van de Overeenkomst terug te leveren (een en ander met in acht name van normale slijtage). Indien de Klant hieromtrent in gebreke blijft, zal de Klant de door BosBox gemaakte kosten teneinde enige schade te herstellen vergoeden.

13.2 Alle Goederen die de Klant na beëindiging van de Overeenkomst in de Storage Unit achterlaat, worden geacht door de Klant hetzij om niet aan Bosbox te zijn overgedragen hetzij te zijn afgestaan (res derelicta), zulks ter keuze van BosBox. De achtergelaten Goederen zullen door BosBox op kosten van de Klant verwijderd worden (met een minimum van 30 EUR/m3). De Klant blijft volledig aansprakelijk voor alle kosten en schade voortvloeiende uit het achterlaten van deze Goederen BosBox wordt hierbij onherroepelijk gemachtigd door de Klant om diens Goederen eventueel te verkopen.

Artikel 14. Mededelingen, adreswijziging

14.1 Vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst mag BosBox, alle mededelingen of communicaties aan de Klant richten hetzij per post (op het adres vermeld in de Overeenkomst) hetzij per email of andere elektronische middelen (op het emailadres of enig ander elektronisch adres dat door de Klant medegedeeld werd).

14.2 De Klant moet BosBox schriftelijk inlichten omtrent elke wijziging van het postadres, elektronisch adres of telefoonnummer en dit alvorens een dergelijke wijziging in werking treedt.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BosBox partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

15.2 De rechter te Amersfoort, arrondissement Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft BosBox het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56053118.

16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met BosBox.

16.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

16.4 BosBox is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de Klant besproken.

Opslaglocaties

Eemnes Vlierberg

★★★★☆
4,4 o.b.v. klanttevredenheid 24 huurders
⦿ Direct beschikbaar

Eemnes Bramenberg (bij Laren)

★★★★☆
4,3 o.b.v. klanttevredenheid 19 huurders
⦿ Direct beschikbaar

Bussum (binnenkort)


⦿
Binnenkort beschikbaar

⦿ Binnenkort beschikbaar

Bereken zelf snel opslaggrootte voor prijs te huren opslagruimte

Kamers

Bereken o.b.v. aantal kamers in je woning.

Verhuisdozen

Bereken o.b.v. aantal verhuisdozen.

Detailspecificatie

Bereken o.b.v. type en aantal spullen.

Zakelijke opslag

Bereken voor voorraden of archief.

M3 specificatie

Benodigde m³ opslag al bekend.

Bereken zelf snel opslaggrootte voor prijs te huren opslagruimte

Kamers

Bereken o.b.v. aantal kamers in je woning.

Verhuisdozen

Bereken o.b.v. aantal verhuisdozen.

Detailspecificatie

Bereken o.b.v. type en aantal spullen.

Zakelijke opslag

Bereken voor voorraden of archief.

M³ specificatie

Benodigde m³ opslag al bekend.

Plan direct je afspraak

Plan je afspraak in voor maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur.
Een bezichtiging met uitleg duurt gemiddeld 15 minuten.

Nu tijdelijk 1e maand opslag gratis bij huur vanaf 3 maanden.

Indien nodig nemen wij binnen 1 werkdag contact met je op.

Lees in onze Privacyverklaring hoe BosBox met je persoonsgegevens omgaat. Omdat dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA zijn ook de Google Privacy Policy en Terms of Service van toepassing.

Lees in onze Privacyverklaring hoe BosBox met je persoonsgegevens omgaat. Omdat dit formulier wordt beschermd door reCAPTCHA zijn ook de Google Privacy Policy en Terms of Service van toepassing.