Huishoudelijk Reglement

1. De servicebalie van BosBox Selfstorage is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt zich hiervoor melden op telefoonnummer 085 – 048 24 90.

2. Omdat er meerdere personen in het gebouw / op het terrein aanwezig kunnen zijn, is de maximale snelheid 5 km per uur.

3. Van 07.00 uur tot 23.00 uur heeft de huurder, door middel van een persoonlijke (digitale) toegangssleutel, zeven dagen per week toegang tot het gebouw.

4. Het is niet toegestaan zich buiten de openingstijden in het gebouw te bevinden.

5. De kosten die voortvloeien uit het veroorzaken van een alarm, door onjuiste naleving van het voorgaande artikel, worden aan de huurder in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 75,-. Aan het misbruik van de nooddeuren zijn beveiligingskosten van € 175,- verbonden.

6. In het gebouw en binnen het hekwerk geldt een strikt rookverbod. Bij overtreding hiervan zal uw huurovereenkomst van huurder met onmiddellijke ingang tussentijds ontbonden worden.

7. Huurder is verplicht zijn/ haar Storage unit met een deugdelijk hangslot door een van de daarvoor bestemde gaten af te sluiten. Sloten zijn verkrijgbaar bij de servicebalie.

8. Het is niet toegestaan om dieren op het terrein of in het gebouw te laten rondlopen dan wel in een (reis)mand mee te nemen.

9. Het is niet toegestaan om in het gebouw werkzaamheden te verrichten die overlast voor andere huurders kunnen veroorzaken. Dit geldt ook voor het terrein rond het gebouw.

10. Huurder dient zijn/ haar goederen in de opslagruimte voldoende te verzekeren.

11. Het is niet toegestaan in de wanden van de Storage unit te boren, en/of hierop bevestigingsmaterialen te monteren. Eventuele stellingen dienen los te staan van de wanden.

12. Het schoonhouden van de unit is de verantwoordelijkheid van de huurder. Als de huurder heeft opgezegd, dient het slot van de unit verwijderd te zijn en de unit schoon achtergelaten te worden. Bij opzegging vindt er een inspectie plaats.

13. Huurder dient zorg te dragen voor afvoer van goederen/ vuil. Achtergebleven goederen/ vuil/ etc. zullen door BosBox Self Storage worden verwijderd op kosten van de huurder.

14. Huurder moet bekend zijn met de bediening van de lift. Zo niet, dan dient de huurder of gemachtigde instructie te vragen aan een van de medewerkers van BosBox Self Storage. Er mogen onder geen enkel beding personen mee op de goederenlift! Dit is ten strengste verboden!

15. De trolleywagentjes die voor het vervoer naar uw Storage unit ter beschikking staan, mogen het terrein niet verlaten noch in de unit worden opgeslagen. Bij eventuele schade aan de trollywagentjes worden deze kosten verhaald op de huurder.

16. Uit oogpunt van preventie zoeken speurhonden bij BosBox Self Storage naar verboden producten. Bij constatering van verboden producten zal de politie worden geïnformeerd.

17. Verhuurder kan door overheidsinstanties verplicht worden om toegang te verschaffen tot de verhuurde ruimtes.

18. Huurder verplicht zich aan de regels te houden van het besluit Wet Milieubeheer Transport en Opslag. Bij overtreding hiervan draagt de huurder dan ook alle hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid. Ter verduidelijking geven we hieronder een opsomming conform artikel 2.9 van onze Algemene Voorwaarden van goederen die overeenkomstig het huurcontract niet opgeslagen mogen worden:
• juwelen, bont, kustvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde;
• cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen;
• elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft;
• vogels, vissen, dieren of enig ander levend organisme,
• afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke en giftige/gevaarlijke afvalstoffen);
• voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig stevig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken;
• vuurwapens, springstoffen of munitie;
• vuurwerk;
• illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, enz.;
• chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agentia;
• asbest en/of blauwleer;
• (kunst)mest;
• gasflessen en/of accu’s;
• auto- en/of motorwrakken;
• het opslaan van (oldtimer) auto’s en/of motoren die geen wrakken zijn is toegestaan met dien verstande dat onder de auto en/of motor een door BosBox goedgekeurde beschermingsbak of beschermingsmat aanwezig is teneinde te voorkomen dat lekkende olie het milieu aantast, tevens dient de aanwezigheid van brandstof in de daarvoor bestemde brandstoftank tot een minimum beperkt te zijn; bovendien moet door de Klant te allen tijde voor deze auto’s en/of motoren een adequate verzekering in stand gehouden te worden aangezien auto’s en/of motoren niet afdoende gedekt zijn onder de bij BosBox afgesloten Goederenverzekering;
• brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine en diesel (maar met uitzondering van het toegestane minimum voor auto’s en/of motoren zoals gesteld hierboven);
• alle mogelijke andere giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn opgenomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving, zoals (maar niet uitputtend):
• ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier); sprays en (vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen, propaan en butaan;
• oxiderende stoffen en preparaten zoals waterstof- en andere peroxiden, chloraten, sterke salpeter- en perichloorzuren;
• (zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten, zoals petroleum, benzeen, brandalcohol of methanol, terpentijn, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contacten neopreenlijm;
• (zeer) giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden, schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, houtbeschermingsproducten, afbijtproducten voor verf, bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven en wc-reinigers, irriterende stoffen en preparaten;
• sensibiliserende stoffen en preparaten;
• kankerverwekkende stoffen en preparaten;
• mutagene stoffen en preparaten;
• voor de voortplanting giftige stoffen en preparaten;
• milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s; pesticide en zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper;
• bestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden);

19. Voor veiligheid van de huurder en die van zijn/ haar spullen dient huurder bij schade, onraad en andere onrechtmatigheden te bellen op telefoonnummer 085 – 048 24 90.

20. Huurder verplicht zich naam- adres en/of rekeningnummer wijzigingen binnen 7 dagen nadat zij zich hebben voorgedaan, schriftelijk of per mail aan verhuurder mee te delen.

21. Huurder dient te allen tijde zorgt te dragen voor voldoende saldo op zijn/haar bankrekening (automatische incasso). Bij niet tijdig betalen of niet tijdig verlaten van uw Storage unit wordt deze geblokkeerd en worden de kosten in rekening gebracht. De blokkade wordt pas opgeheven als de huurachterstand volledig is voldaan.

22. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat u er mee akkoord dat conform artikel 4.7 van de Algemene Voorwaarden de opgeslagen goederen worden verwijderd en afgevoerd hetzij verkocht dan wel per opbod wordt geveild bij een huurachterstand van 2 maanden. De hieruit voortvloeiende kosten zullen aan u worden doorbelast.

23. Op dit Huishoudelijk Reglement zijn tevens de Algemene Voorwaarden van BosBox Self Storage van toepassing. Bij ondertekening van de Huurovereenkomst gaat u akkoord met het Huishoudelijk Reglement alsmede de Algemene Voorwaarden van BosBox Self Storage en verklaart u van beide een exemplaar te hebben ontvangen.

Rest ons nog u een prettig verblijf toe te wensen bij BosBox Self Storage. Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om de vestigingsmanager hierover aan te spreken.

Met vriendelijke groet,

BosBox Selfstorage